Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene bepalingen

1 – Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is bepaald, zijn op alle transacties met de s.p.r.l. Dromursec, hierna ook “het Bedrijf” genoemd, de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing. Door zijn bestelling aanvaardt de Klant onherroepelijk dat de onderhavige voorwaarden worden toegepast met uitsluiting van alle andere, zelfs indien deze later worden medegedeeld.
2 – Op de verkoopcontracten is de Belgische wetgeving van toepassing. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de Rechtbanken van de jurisdictie van de maatschappelijke zetel, die als enige bevoegd zijn.
3 – De sancties die aan de Klant worden opgelegd als hij zijn verplichtingen niet nakomt, gelden ook voor Dromursec als de maatschappij zijn verplichtingen niet zou naleven.

Bestek – Bestelling

4 – Behoudens andersluidend beding zijn onze offertes en bestekken 3 maanden geldig.
5 – Bij overmacht of om technische redenen, behoudt Dromursec zich het recht voor om de uitvoering van een bestelling te vertragen of te annuleren.
6 – In de volgende situaties is er sprake van eenzijdige opzegging van de bestelling door de Klant: wanneer hij deze opzegging aanvraagt of hij de werken laat uitvoeren door iemand anders of wanneer hij, meer dan 3 maanden, de onderhavige algemene voorwaarden niet naleeft of al zijn verplichtingen niet nakomt of hij geen enkele afspraak aanvaardt voor de uitvoering van de werken. In dat geval aanvaardt de Klant dat hem een schadevergoeding wordt gefactureerd ten belope van 30 % van de totale prijs van de bestelling, verhoogd met een bedrag van 125 € excl. BTW aan dossierkosten.

Uitvoering

7 – De uitvoeringstermijnen worden louter ter informatie meegedeeld. Dromursec wijst elke rechtstreekse of onrechtstreekse verantwoordelijkheid af voor een eventuele vertraging van de uitvoering van de bestelling. Een vertraging van de uitvoering kan in geen geval leiden tot de afzegging van de bestelling of tot schadevergoedingen, van welke aard dan ook.
8 – De technische specificaties in onze documentatie en onze bestekken worden louter ter informatie meegedeeld. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om ze te wijzigen voor zover de doeltreffendheid van de behandeling bewaard blijft.
9 – Behoudens andersluidende overeenkomst is de Klant verplicht om het water en de elektriciteit te leveren die noodzakelijk zijn voor de werken. Hij is verplicht om ervoor te zorgen dat de bestelwagens toegang en parkeermogelijkheid hebben in de onmiddellijke nabijheid van de werkplek en dat de technici rechtstreeks en volkomen veilig vrije toegang hebben.

Verplichtingen – Verantwoordelijkheden

10 – Als de werken door de schuld van de Klant vertraging oplopen of worden onderbroken, dat aanvaardt hij dat er per technicus en per gewacht of verloren uur aan de Klant kosten ten belope van 43 € excl. BTW worden aangerekend. Als de werken door de schuld van de Klant naar een latere datum worden verschoven, dan aanvaardt hij dat aan hem een forfaitaire deelname in de transportkosten van 190 € excl. BTW en huurkosten voor specifiek materiaal worden gefactureerd.
11 – Vóór wij beginnen te werken, moeten de te behandelen muren vrij toegankelijk zijn en dus moeten alle meubels, radiatoren, toestellen, planten, enz. verwijderd zijn. Elke tussenkomst om toegang te krijgen tot de te behandelen muren zal worden gefactureerd tegen 43 € excl. BTW per uur en per technicus. Het niet in het bestek opgenomen verplaatsen of demonteren van voorwerpen gebeurt uitsluitend onder verantwoordelijkheid van de Klant of zijn vertegenwoordiger.
12 – De Klant is verplicht om alle informatie te leveren met betrekking tot de zones waar buizen, leidingen en elektriciteitskabels in de te behandelen muren zijn ingewerkt. Als deze informatie ontbreekt, wijst Dromursec elke verantwoordelijkheid af voor het per ongeluk beschadigen of doorboren van buizen, leidingen en kabels.
13 – De Klant verklaart dat hij over alle vergunningen beschikt die vereist zijn voor de behandeling van gemene muren. Hij zorgt ervoor dat de technici vóór de behandeling aan beide kanten toegang tot de muur hebben. Is dit niet het geval, dan deelt de Klant de dikte van de muren mee, de niveauverschillen en de inbouwzones en garandeert hij dat deze informatie juist is. Alleen de Klant draagt de verantwoordelijkheid voor elke beschadiging of alle gevolgen die te wijten zijn aan ontbrekende of verkeerde informatie.
14 – Beschadigingen of schade die door ons personeel werden veroorzaakt, moeten binnen 48 uur per aangetekende brief, per fax of per e-mail met ontvangstbevestiging worden gemeld. Na deze termijn zijn de klachten onontvankelijk.

Klachten

15 – De Klant aanvaard dat eender welke interventie aanvraag onder garantie, die een verplaatsing van een technisch adviseur vergt, voor fenomenen die niet binnen de behandelingen gerealiseerd door Dromursec vallen, men hem forfaitair 86 € excl. BTW zal facturen.
16 – Alleen beschadigingen en verschijnselen die in verband staan met een tekortkoming van de behandelingen en de werken en die uitsluitend door het Bedrijf werden uitgevoerd, kunnen door de waarborg gedekt zijn. Het is de plicht van de Klant om documenten zoals het bestek, het werfblad (job sheet) en de originele factuur voor te leggen die de precieze aard en omvang van onze werken onder waarborg aantonen.

Waarborgen

17 – De waarborg geldt niet in de volgende situaties: bij verschijnselen en beschadigingen die het gevolg zijn van de aanwezigheid van hygroscopische zouten in muren en pleisterwerk; wanneer iemand anders dan een Dromursec-technicus ingrepen heeft verricht aan de installaties of aan de behandeling die tekortkomingen vertoont; bij perforatie van de tegen vocht behandelde oppervlakken; wanneer de Klant niet de regels van goede uitvoering heeft nageleefd waarvan de naleving de vastgestelde tekortkoming had kunnen vermijden (onder andere met betrekking tot het verwijderen en het aanbrengen van muurbekleding en pleisterwerk); wanneer de Klant niet al zijn betalingsverplichtingen is nagekomen.
18 – Als Dromursec de eis als gegrond beoordeelt, beperkt de waarborg die van toepassing is zich tot de hernieuwing of terugbetaling van de door ons uitgevoerde werken, zonder enige andere schadevergoeding van welke aard dan ook.
19 – In voorkomend geval verklaart de Klant door de ondertekening van het bestek of de aanvaarding van de factuur dat hij voldoet aan de voorwaarden met betrekking tot de toepassing van het verlaagde BTW-tarief van 6 % voor werken in onroerende staat aan privéwoningen, krachtens de bepalingen van het KB van 20 oktober 1995 en de programmawet van 4 juli 2011 tot wijziging van het K.B. nr. 20 van 20 juli 1970. De klant draagt de volledige verantwoordelijkheid als een verkeerd BTW-percentage wordt toegepast.

Belastingen

20 – Om ontvankelijk te zijn, moet elke factuurbetwisting binnen 10 dagen na ontvangst van de factuur worden betekend bij aangetekende brief, fax of e-mail met ontvangstbevestiging. Na deze termijn worden onze facturen als onherroepelijk ontvangen beschouwd.

Factuur – Betaling

21 – Tenzij anders is overeengekomen, moeten al onze facturen contant en zonder aftrek van korting worden betaald. Als het Bedrijf betaling na ontvangst van de factuur aanvaardt, dan zal dit ten laatste gebeuren op de op de factuur aangegeven vervaldag en zonder aftrek van korting.
22 – Elke achterstallige betaling op de door Dromursec vastgestelde vervaldag zal, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een vermeerdering van 12 % per jaar tot gevolg hebben, verhoogd met een forfaitaire en niet te verlagen vergoeding van 17 %, met een minimum van 75 € excl. BTW. Deze clausule doet geen afbreuk aan de onmiddellijke opeisbaarheid van de schuld. Buiten deze interesten zal het opgeëiste bedrag eveneens worden vermeerderd met 12,50 € excl. BTW voor het verzenden van een brief en met 25 € excl. BTW voor de verplaatsing van een persoon. De gerechtskosten en de eventuele verdedigingskosten zullen bovendien ten laste van de schuldenaar zijn.